הסכם ותנאי שימוש

1. כללי
השימוש באתר זה (להלן: "האתר") כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בהסכם זה במלואם. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים שבהסכם זה. 

הסכם זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס הן לגברים והן לנשים. 
עמותת "ברכה" ו/או כל גוף שבשליטתה ו/או מי מטעמה ו/או באי כוחה (להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר") רשאית להעביר הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו למי שתחפוץ ובכל דרך שתבחר.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר. 

הוראות הסכם זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

2. תנאי השימוש באתר
השימוש באתר מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד.

השימוש באתר – על ידי העלאת תכנים, על דרך של שימוש בתכנים ובכל דרך שהיא - הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי החברה ו/או הנהלת האתר בגין כל סיבה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

אסור להשתמש באתר לכל תכלית מסחרית, ובכלל זה לא לפרסם – בכל דרך שהיא ובכל אחד מחלקי האתר - ולא להתיר לצדדים אחרים לפרסם כל מסר מסחרי או פרסומת אלא בהרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה. 

מותר להרשם לאתר פעם אחת בלבד ותחת שם משתמש אחד בלבד. 

הכניסה לאתר תתבצע אך ורק על ידי שם המשתמש שאיתו נרשמת. 

אין לשנות ו/או למחוק בשום דרך שום פרט מפרטיו של משתמש אחר ו/או שום חלק מחומרים שהעלה משתמש כלשהו לאתר.

אין להפריע בכל דרך שהיא לאנשים אחרים להשתמש באתר.
אין להשתמש באתר ו/או בנתונים שיאספו באמצעות האתר לצורך משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, הימורים, משחקי פירמידה או כל דבר הדומה להם.
אין להשתמש באתר לצורך מריבות, סכסוכים וכיוצא באלו.
העלאת תכנים לרשת על-ידי משתמש מקנה לחברה רשיון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל דרך, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא תמורה. משתמש המעלה תכנים לאתר מצהיר כי הוא מוסמך להקנות לחברה רשיון כמפורט בסעיף זה.
על כל חומר שמועלה לאתר להיות מתאים למקום או לנושא שבו הוא מועלה. הנהחלת האתר רשאית למחוק הודעות שאינן רלוונטיות, או להעבירן אל המיקום המתאים להם. 

3. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור
אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא (להלן: "תוכן" ו/או "תכנים"), שתוכנו בלתי-חוקי ו/או שנועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או למטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה ו/או שעלול לגרום נזק לאתר, לחברה או להנהלת האתר, לרבות, בין היתר, תוכן שקרי, מעליב, משמיץ, לא מדויק, גס, אנטישמי, בעל כוונות מיניות, מאיים, תועבה, פולשני ו/או פוגע בפרטיות, מוגן על ידי זכויות יוצרים או על פי כל דין, או כל חומר העובר בכל דרך על דיני מדינת ישראל. 

חל איסור מוחלט גם על העלאה או שימוש בתכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או כל סוג דומה של תוכן, תוכנית אן תוכנה העלולים לגרום נזק ו/או לפגום במידע ו/או בפעולתו של מחשב אחר.
המשתמש מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות ו/או לפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.

למרות זכותה של החברה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים באתר, החברה אינה מתחייבת לעשות כן וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן העלול לפגוע או להזיק ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל.
החברה אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בגין נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין.

4. העדר אחריות 
התכנים והשירותים באתר זה עלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות. 
החברה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר. 
המידע באתר אינו מהווה יעוץ רפואי, טיפולי או אחר ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים.
מי שבוחר להסתמך על מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו המלאה. הנהלת האתר מדגישה כי תמיד מומלץ להתייעץ עם מומחה מתאים בכדי לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, וכי לא כל מי שמציג עצמו כמומחה הוא אכן כזה.
התכנים שהועלו לאתר הועלו על אחריות מי שכתב אותם ואין הנהלת האתר אחראית לאמינותם. 
החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו, בשום מקרה, בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או הנכסים הנמסרים ו/או נמכרים באתר ולכל נזק (ישיר, עקיף ו/או אחר), אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה - נזק למחשבים או לציוד אחר, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל דבר מה שהושג באמצעות האתר, או הנובע בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשרות של גרימת נזק כאמור. 
אם אינך מרוצה מהאתר או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר. 
החברה אינה אחראית לתגובות, פרסומים ומעשים של צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת על זכותה לערוך, לסלק או לסרב לפרסם כל מידע, תוכן או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה אינה מתחייבת ששירות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצות, גישה בלתי-מורשית ו/או תקלות, נזקים וקלקולים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה, לרבות, בין היתר, בגין הפסקות - זמניות או קבועות - בשירות, אבדן הודעות שנשלחו למשתמש או על ידו וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של התכנים שהוצגו באתר.
ידוע למשתמש כי שירות האתר מתנהל באמצעות שרת מחשב שאינו בשליטת או בחזקת החברה. 
החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות, אם בכלל, תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולא תישא כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות כלשהי לתגובות הללו או להעדרן של תגובות, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפירסום. 
החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך. 
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. 
החברה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. 

5. זכויות יוצרים וקניין רוחני
אין לפרסם באתר תכנים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אלא אם זכויות היוצרים הם של המפרסם או שיש לו הסכמה מפורשת מבעלי זכויות היוצרים. 

כל התכנים המופיעים באתר וכן תוכנת האתר והאתר עצמו כפופים לזכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של החברה ו/או מי מטעמה.

התכנים מכל סוג ומין הנמצאים באתר ו/או בדואר אלקטרוני המשוגר ו/או במידע שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או סודות מסחריים וקניין רוחני אחרים לפי העניין.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של החברה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת החברה בכתב ומראש. 
בנוסף למתחייב מכל דין, אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. 
המשתמש רשאי להשתמש במידע, תכנים, מוצרים ושירותים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של מציע המידע/התוכן/המוצר/השירות או המפרסם.
אין לסחור בתכנים המועלים לאתר זה אלא ברשותו של בעל זכויות היוצרים של התוכן הרלוונטי ו/או על פי כל דין.
מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, בעצם הפעולה של פרסום הודעות, העלאת קבצים אל הרשת (upload) , הזנת נתונים או פרסום תכנים מכל סוג אחר באמצעות אתר זה, הנך מתיר לחברה את הדברים הבאים: 

א. שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.
ב. הענקת רשיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא הגבלה, את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.

האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה, לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות ו/או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.

6. הגבלת הגישה
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

7. שינוי השירותים והפסקתם 
החברה רשאית לסגור את האתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהודעה מראש.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את שירותי האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, בלא צורך במתן הודעה מראש למשתמשים. 
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר. במידת האפשר, תימסר על כך הודעה מראש על ידי פרסום באתר, אך החברה אינה מחוייבת לכך.

החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן שירותי האתר כליל, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע ו/או ההודעות הנמסרות באתר והיא תהיה רשאית למוחקן בלא גיבוי.

8. שינויים בתנאי השימוש 
החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה.
החברה תודיע פרק זמן סביר מראש על שינויים אלה, באופן שיאפשר למשתמש לאשר את הסכמתו לשינויים או לסרב לקבלם. המשך השימוש בשירות האתר יותנה בקבלת אישור מהמשתמש לשינויים אלה. סירב המשתמש לקבלם, או לא אישר את הסכמתו להם, תפקע זכותו להשתמש בשירותי האתר בלא שתהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, גם אם המשיך להשתמש באתר בפועל ולא נחסם על ידי הנהלת האתר או החברה.

אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח כל דין או פסיקה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. 

9. שימוש בפרטים אישיים ופרטיות
החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת כל מידע כפי שיידרש, לרבות את פרטיך האישיים, על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת כל דין, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה ו/או נגד מי מטעמה בגין פעולות שעשית או שאפשרת להן להיעשות באתר, הן במישרין והן בעקיפין, הן על דרך של מעשה והן על דרך של מחדל.
הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר הוא בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך.
החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, התאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה לך באתר.
החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להציג בפני משתתפי האתר פרסומות מסחריות מכל סוג ובכל צורה שהיא.

החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ככל שהחוק מתיק זאת. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ממשתמש שיבקש שלא לקבל מסרים מסחריים.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן הפרסומות או דברי הדואר המסחריים שישוגרו אל משתמשי האתר. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו לגורם שמטעמו נשלח דבר הדואר או למפרסם המודעה, לפי הענין.

המידע שתמסור באתר ו/או לאתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך. 

במידה ותבחר להרשם לקבלת עדכונים, חדשות, מידע או כל תוכן אחר, החברה לא תהיה אחראית למצב בו גורם כלשהו ישתמש, בכל דרך שהיא, ללא הסכמתה, בכתובת שמסרת בעת הרישום.

10. מחיקת מידע וגיבוי
כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. 
החברה לא מתחייבת לגבות את המידע המופיע באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן. גם אם גיבתה החברה את המידע כאמור, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לעשות כן. 

11. תמיכה טכנית
שירות האתר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. החברה עשויה לענות לפניות בעניינים טכניים, אך היא אינה מתחייבת לעשות כן.

12. שיפוי 
המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל סוג ומין שייגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, עקב הפרת התחייבויות המשתמש בתנאי שימוש אלה.

13. מידע ותכנים באינטרנט
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם או לתכנים המופיעים באתר זה.
אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.
החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. 
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. 
החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם. 
החברה מציעה להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. 
אין לייחס להמלצות או לתיאור אתרים המופיעים באתר כל תוקף מחייב.

14. קניות, מידע מסחרי ופרסומות
החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר או באמצעותו. 
פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. 
כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, ולהנהלת האתר או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין לרבות, בין היתר, לגבי ההתקשרות, לגבי האספקה, לגבי טיב המוצר/שירות וכו'.
החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.


15. דין ומקום שיפוט
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל.
בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית של בתי המשפט במחוז תל-אביב – יפו. 
השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים הכלולים במסמך זה.